VĂN BẢN – CÔNG VĂN

V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu và các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2023 – 2024

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 1085-3502-HUONG-DAN-THU-CUA-SGD 2) 1085-6491-VAN-BAN-UBND-HUYEN 3) 1085-TRIEN-KHAI-HUONG-DA-THU-HOC-PHI-signed   

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM: THONG BAO TUYEN DUNG DOT 2 NAM 2023 

V/v lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí, hỗ trợ học phí đối với cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

FILE ĐÍNH KÈM: 2632_CV-lay-y-kien-gop-y-xay-dung-nghi-quyet-HDND-ve-muc-thu-hoc-phi 859-TO-CHUC-LAY-Y-KIEN BaoCao_DanhgiatacdongCS_NQ_0001 DE CUONG NGHI QUYET MAU-LAY-Y-KIEN ThuyetMinh_NQ_0001 TO TRINH DU THAO 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2023-2024

FILE ĐÍNH LÈM: 1) THONG-BAO-DNH-MUC-SGK-6-23-24  2) THONG-BAO-DANH-MUC-SGK-7-23-24  3) THONG-BAO-DANH-MUC-SGK-8-23-24 

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM: THONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-2023-OT-1 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA SGD VỀ KẾT QUẢ KĐCL-CQG NĂM HỌC 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 794--TRIEN-KHAI-TB-KET-QUA-KDCLGD-CQG-NH-2022--2023-signed  2) 2393--TB-KET-QUA-KDCL-VA-CQG-NH-2022--2023 

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

FILE ĐÍNH KÈM: 1)  245--VE-VIEC-THUC-HIEN-TUYEN-SINH-LOP-10-NH-2023-2024-signed  2) cv611-2023-HuongDanTuyenSinh10_2023-2024 

ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI KĐCLGD NĂM 2022

FILE ĐÍNH KÈM: 1) 09--TRIEN-KHAI-TB-KET-QUA-DGN-NAM-2022-cua-So-signed   2) cv-13- CONG KHAI KET QUA DGN NAM 2022 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1180-E-NGHI-CAC-TRUONG-SU-DUNG-PHAN-MEM-QUAN-LY-NGAN-HANG-E-THI-TRUC-TUYEN-signed 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1175--HD-CONG-TAC-GIAO-DUC-HOA-NHAP-signed 

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CSDL NĂM HỌC 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1182-28-9-HDCapNhatCSDL_2022-2023 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CT GD ĐỊA PHƯƠNG 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1169-HUONG-DAN-THUC-HIEN-GIAO-DUC-IA-PHUONG-LOP-67-signed 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1125-HUONG-DAN-NHIEM-VU-KHAO-THI-KCL-2022-2023 

HƯỚNG DẪN CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP HUYỆN 2022-2023

FILE ĐÍNH KÈM: 1097-HUONG-DAN-THI-KHOA-HOC-KY-THUAT-CAP-HUYEN-2022-2023 

© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo