HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ

V/v triển khai Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông.

Thực hiện văn bản số 2416/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông;

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện văn bản số 2415/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC.

Thực hiện văn bản số 2414/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hướng dẫn tiêm vắc xin và tăng cường thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 4554/UBND-VX ngày 28/6/2022 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc tăng…

V/v khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công văn của UBND tỉnh Đồng Nai v/v khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo