THÔNG TƯ 58, 26 - QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THCS

Thông tư 58: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thông tư 26: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theoThông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TƯ 58: thong_tu_58-danh_gia_xep_loai_thcs-thpt 

THÔNG TƯ 26: tt-26_sua_doi_tt58 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo