Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT V/v ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

* Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

*Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

THÔNG TƯ 32: TT-32-2018-CTGDPT 

- Chương trình tổng thể: 1--CT_-Tong-the 

- Môn Toán: 3--CT_Toan 

- Môn Tin: 16--CT_Tin-hoc 

- Môn Ngữ văn: 2--CT_Ngu-van 

- Môn GDCD: 4--CT_Giao-duc-cong-dan 

- Môn Lịch sử & Địa lý:  7--CT_Lich-su-va-Dia-li-THCS 

- Môn Khoa học tự nhiên:  11--CT_Khoa-hoc-tu-nhien 

- Môn Công nghệ: 15--CT_Cong_nghe 

- Môn tiếng Anh: 22--CT_Tieng-Anh-3_12 

- Môn Giáo dục thể chất: 19--CT_Giao-duc-the-chat 

- Môn Nghệ thuật: 17--CT_Am-nhac ; 18--CT_Mi-thuat 

- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 20--CT_Hoat-dong-trai-nghiem 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo