QUY CHẾ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP THCS CỦA TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

Căn cứ vào Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phộ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện theo Hướng dẫn số 1055/PGDĐT-THCS ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu V/v hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:47/QĐ-THCSVTT, ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường THCS Võ Trường Toản)

FILE ĐÍNH KÈM: 

QUYET-DINH-BAN-HANH-QUY-CHE

QUY CHE QUAN LÝ BẰNG TN THCS


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo