Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH 2022 triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục thực hiện đồng thời Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp còn lại.

FILE ĐÍNH KÈM:

CV_1496_cua_Bo_GD_ve_thuc_hien_CT_2018_9b4fed27b3 


© Copyright 2021-2024 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo